آسمونی
 

روی ديوار ها رنگ می پاشم ...

 

 نارنجی و زرد ...

 

من زنده هستم !!!

 

 

?نوشته:جمال | در جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥ | پيام هاي ديگران ()