آسمونی
 

بايد دوباره پرواز کرد

رنگ گلها رو عوض کرد

  

رنگ سياه رو پاک کرد

همه جا رو رنگ عشق کرد

 

هر چی ستاره هست رو پاک کرد

جای خورشيد و ماه رو عوض کرد

 

کوير رو نبايد رها کرد

بايد همه جا شو رنگ گل کرد

 

?نوشته:جمال | در یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥ | پيام هاي ديگران ()