آسمونی
 

دلم به وسعت آسمان تنگ است ...

دلم گرفته.

در  اقيانوس تنهايی غوطه ورم

ولی افسوس

 سخنی بر زبان نمی آيد!!!

افسوس اکنون  دورانيست 

که گوشها را

از ناقوس غم کر است...

?نوشته:جمال | در جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤ | پيام هاي ديگران ()