قشنگ یعنی چه؟

 

 قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه ی اشکال

 

 و عشق، تنها عشق

 

 ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس.

 

 و عشق، تنها عشق

 

مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد

 

 مرا رساند به امکان یک پرنده شدن

 

 و نوشداروی اندوه؟

 

 صدای خالص اکسیر می دهد این نوش.

 

 چرا گرفته دلت، مثل آنکه تنهایی.

 

 چقدر هم تنها!

 

 خیال می کنم

 

 دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی.

 

 دچار یعنی عاشق

 

 و فکر کن که چه تنهاست

 

 اگر که ماهی کوچک، دچارآبی دریای بیکران باشد.

 

 چه فکر نازک غمناکی!

 

و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است.

 

 و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست

 

 خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند

 

و دست منبسط نور روی شانه آنهاست.

 

 نه، وصل ممکن نیست،

 

همیشه فاصله ای هست.

 

اگر چه منحنی آب بالش خوبی است

 

برای خواب دل آویز و ترد نیلوفر،

 

همیشه فاصله ای هست.

 

 دچار باید بود

 

 و گرنه زمزمه ی حیات میان دو حرف

 

 حرام خواهد شد.

 

 و عشق

 

 سفر به روشنی اهتزار خلوت اشیاست.

 

 و عشق

 

 صدای فاصله هاست.

 

 -صدای فاصله هایی که

 

  غرق ابهامند.

 

                    همیشه عاشق تنهاست... 

 

         و دست عاشق در دست ِ ترد ثانیه هاست...

/ 0 نظر / 5 بازدید