بر سنگ قبر من بنویسید

خسته بود اهل زمین نبود

نمازش شکسته بود

برسنگ قبر من بنویسید

شیشه بود تنها از این نظر که سراپا شکسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید

 پاک بود چشمان او که دائماً از اشک شسته بود

 بر سنگ قبر من بنویسید

 این درخت عمری برای هر تیشه و تبر دسته بود

بر سنگ قبر من بنویسید

کل عمر پشت دری که باز نمی شد نشسته بود

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهر

چرا اینهمه غمگین؟؟ اون کیه که به تو اینکارو کرده؟؟ جوونی میگذره، بگذار آنچه رفتنیست از دست برود.