درقلمرو دل آن چه را براستی از زندگی تمنا داری

 درین جهان سراغ نتوانی کرد

 تمامی آن که مشتاقی وآرزومند نهفته بدرون تست

ودیگر هیچ کجا یافت می نشود

در اعماق دل خویش جستجو کن

و چون باز تو راز گوید

روشنی پیام را در پندارهای باطل مپیچ

او یگانه پیامبر تست

پیغام را دریاب که دل، تنها راه هموار است

 به جانب عشق و شادمانی و سرشاری.

آن چه در دست های تو گنجد فراتر از قامت دست نرود

اما خیالی که بر دل نشیند همواره فزونی یابد وسعت پذیرد

و جاودانه در گستره های تکامل ریشه دواند

دل را وسعتی ست به پهنه ی گیتی

و جایگاه عشق است تا که در او جای گیرد و لبریزش کند

و این معنای مطلق زندگی است...

/ 0 نظر / 21 بازدید