<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هر چه گشتیم در این شهر

                                                 

 

 نبود اهل دلی

 

که بداند

 

غم دلتنگی و تنهایی ما .........

 

 

با تو   همه رنگهای این سرزمین را آشنا می بینم .
با تو   همه رنگهای این سرزمین مرا نوازش می کنند .
با تو    آهوان این صحرا دوستان هم بازی من اند .
با تو    کوهها حامیان وفادار خاندان من اند .
با تو   زمین گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباند و ابر حریری

                 است که بر گاهواره من کشیده اند .

با تو   دریا با من مهربانی می کند .
با تو   پرندگان این سرذمین ،  خواهران شیرین زبان من اند .
با تو   سپیده هر صبح بر گونه ام بوسه می زند .
با تو   نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می کند .
با تو   من با بهار می رویم .
با تو   من در عطر یاس ها پخش می شوم
با تو   من در شیره هر نبات می جوشم .
با تو   من در هر شکوفه می شکفم .
با تو  من در طلوع لبخند می زنم ، در هر تندر فریاد شوق می کشم  در حلقوم

                 مرغان عاشق می خوانم  در غلغل چشمه ها می خندم  در نای جویباران

               

                می کنم .

با تو  من بودن را ، زندگی را ، شوق را ، عشق را ، زیبایی را ، مهربانی  

               پاک خدارا می نوشم .

 

 

 

 

بی تو    من رنگهای این سرزمین را بیگانه می بینم .
بی تو   رنگهای این سر زمین مرا میازارند .
بی تو   آهوان این صحرا گرگان هار من اند .
بی تو   کوهها دیوان سیاه و زشت خفته اند .
بی تو   زمین قبرستان پلید و غبار آلودی است که مرا در خود به کینه 

                می فشرد  و ابرکفن سپیدی است که بر گور خاکی من گسترده اند .

بی تو   دریا گرگی است که آهوی معصوم مرا می بلعد .
بی تو   پرندگان این سرزمین ، سایه های وحشت اند و ابابیل بلایند .
بی تو   سپیده هر صبح لبخند نفرت بار دهان جنازه ای است .
بی تو   نسیم هر لحظه رنجهای خفته را در سرم بیدار می کند .
بی تو    من با بهار می میرم .
بی تو   من در عطر یاس ها می گریم .
بی تو   من در شیره هر نبات رنج " هنوز بودن " را و جراحت روزهایی را 

                    که همچنان زنده خواهم ماند را لمس می کنم .

بی تو   من با هر برگ پائیزی می افتم .
بی تو   من در چنگ طبیعت تنها می خشکم .
بی تو   من بودن را ، زندگی را ، شوق را ، عشق را ، زیبایی را ، مهربانی

                پاک  خداوندی را از یاد می برم

 

الهي : در مغزم و در ادراكم باش .

الهي : در چشمانم و در نگاه كردنم باش .

الهي : در دهانم و در سخن گفتنم باش .

الهي : در زبانم و در چشيدنم باش .

الهي : در لبانم و در سلام كردنم باش .

 

الهي : در ششها يم و در هوايي كه نفس مي كشم باش .

الهي : در گوشهايم و در شنيدنم باش .

الهي : در گردنم و در تواضع كردنم باش .

الهي : در شانه هايم و در تحمل كردنم باش .

الهي : در پشتم و در ايستادنم باش .

 

الهي : در بازوانم و در دادن و ستاندنم باش .

الهي : در دستهايم و در كار كردنم باش .

الهي : در پاهايم و در راه رفتنم باش .

الهي : در كف پاهايم و در استواري ام باش .

الهي : در مفاصلم و در پيوند هايم باش .

 

الهي : در جگرم و در احساسم باش .

الهي : در روده هايم و در گذشت كردنم باش .

الهي : در كمرم و در گرويدنم باش .

الهي : در قلبم و در عشق ورزيدنم باش .

الهي : در پوستم و در لمس كردنم باش .

 

الهي : در گوشم و در درد كشيدنم و غصه خوردنم باش .

الهي : در خونم و در زندگي كردنم باش .

الهي : در استخوانم و در مردنم باش .

الهي : در مرگم و در دوباره زنده شدنم باش .

 

الهی به زیبایی سادگی

 

       به   والایی   اوج  افتادگی

 

               رهایم مکن جز به بند غمت 

 

                      اسیرم مکن جز به آزادگی

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید