انتهای جنون... جاده ای است رو به حیات....

 

یک قدم بیش اگر برداری...کلبه ای است رو به خیال...

اندکی مهمان باش...عشق در یک قدمی است...

یک قدم برداری... ره برگشتی نیست...

تا به سر حد جنون راه بسی کوتاه است!

تو فقط با ما باش! وهم در یک قدمی است!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید