اون روزا که تنها بودی گم شده دریا بودی

             قایق تو شکسته بود تنت نهیف و خسته بود

فانوس دریایت شدم عشق اهورایت شدم

              گذشتم از هر هوسی تا تو به مقصد برسی

اما به جاش تو بد شدی از من و عشقم رد شدی

              به من یه پشت پا زدی تهمت ناروا زدی

اون روزا که تو جنگلا ترسیده بودی بی صدا

             بین درختای بزرگ میون گله گله گرگ

گذشتم از جون خودم تعمه دشمنات شدم

             با تیکه پاره های من روزای تو ساخته شدن

اما به جاش تو بد شدی از من و عشقم رد شدی

           به من یه پشت پا زدی تهمت ناروا زدی

/ 0 نظر / 2 بازدید