زندگی مال من است

زندگی دفتر شعری ست

که با فلسفه ویژه خود

غزلی نوشته ام بر برگش

و نباید بگذارم دگری

بنویسد غزلی بر ورقش

 

زندگی مال من است

زندگی لوح سفیدی ست

در آن حک شده اندیشه من

و مبادا که کسی

طرح خود نقش زند با قلمش

 

زندگی مال من است

زندگی قطعه نوایی است هماهنگ و لطیف

می رسد آوایش

و نباید دگری .. بنوازد سازَش

و کند نا سازَش

 

زندگی مال من است

زندگی باغچه بکر من ست

که در آن می کارم

آنچه را خواسته ام

و درو خواهم کرد

آنچه را کاشته ام

زندگی مال من است 

زندگی راز بزرگی ست

که هر کس باید

بگشاید رمزش .. با کلید عمرش

زندگی نقطه آغاز من است

زندگی قصه پرواز من است

زندگی مال من است ... !

۰

۰

/ 0 نظر / 17 بازدید