من اگر اشک به دادم نرسد مي شکنم

 اگر از ياد تو يادي نکنم مي شکنم

بر لب کلبه ي محصور وجود من در اين خلوت خاموش سکوت اگر از ياد تو يادي نکنم مي شکنم

اگر از هجر تو آهي نکشم تک و تنها .به خدا مي شکنم مي شکنم

49.gif

 زندگي به من آموخت که چگونه گريه کنم اماگريه به من نياموخت چگونه زندگي کنم

 تو نيز به من اموختي که چگونه دوستت بدارم اما به من نياموختي که چگونه فراموشت کنم

/ 0 نظر / 2 بازدید