21jzjb7.jpg

بوسه یعنی وصل شیرین دو لب

بوسه یعنی عشق در اعماق شب

بوسه یعنی مستی از مشروب عشق

بوسه یعنی آتش و گرمای تب

بوسه یعنی لذت از دلدادگی لذت از شب لذت از دیوانگی

بوسه یعنی حس خوبه طعم عشق طعم شیرینی به رنگ سادگی 

بوسه یعنی آغازی برای ما شدن  لحظه ای با دلبری تنها شدن

بوسه آتش می زند بر جسم و جان بوسه بر می دارد این شرم از میان

بوسه یعنی شادی و شور و نشاط

بوسه یعنی عشق خالی از گناه

بوسه یعنی قلب تو از آن من

بوسه یعنی تو

/ 0 نظر / 2 بازدید