رفتن ...

 فراموش کردن ...

از یاد بردن و سر برگرداندن ...

که زمانی ،جایی ،کسی بود که دوستت میداشت

 

 گذشتن .. ...

 گذر کردن .. ...

خسته و شکسته شدن .. ...

 که زمانی ، جایی ، کسی بود که دوستش میداشتی 

 در دل دنبالش میگردی اما .. او رفته ... دل بریده ...

و تو نمیدانی که چرا ؟؟؟ چه کسی ؟؟؟ و چه وقت او را از تو گرفت ؟؟؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهسا

چرا که او همه چیز داشت جز عشق.... و تو هیچ نداشتی جز عشق.... به منم سر بزنی خوشحال میشم.[لبخند][گل]