ای عشق شکسته ایم مشکن ما را ...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 اینگونه به خاک ره میفکن ما را

 

ما در تو به چشم دوستی می بینیم ...

 

 ای دوست مبین به چشم دشمن ما را

 

ای عشق ، پناهگاه پنداشتمت ...

 

 ای چاه نهفته راه پنداشتمت

 

ای چشم سیاه ، آه ، ای چشم سیاه ...

 

 آتش بودی ، نگاه پنداشتمت

 

ای عشق ، غم تو سوخت بسیار مرا ...

 

 آویخت مسیح وار بر دار مرا

 

چندان که دلت خواست بیازار مرا ...

 

 مگذار مرا ز دست ، مگذار مرا

 

ای عشق در آتش تو فریاد خوش است ...

 

 هر کس که در آتش تو افتاد خوش است

 

بیداد خوش است از تو ...

 

 وز هستی ما خاکسترکی سپرده بر باد خوش است

 

ای دل به کمال عشق آراستمت ...

 

 وز هر چه به غیر عشق پیراستمت

 

یک عمر اگر سوختم و کاستمت ...

 

 امروز چنان شدی که می خواستمت

 

/ 0 نظر / 2 بازدید