حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست

خداوند در هر حضوری رازی نهان کرده برای کمال ما

خوش آن روزی که دریابیم راز این حضور را!

/ 0 نظر / 11 بازدید