هزاران سال باحیرت نشستم

 

به خود پیوستم و از خود گسستم

 

دریغا حاصل عمرم سه چیز بود:

 

تراشیدم، پرستیدم..........شکستم

/ 0 نظر / 4 بازدید