خالقم سلام!

دلتنگم و دلتنگ و دلتنگ.....

دلتنگ تو....ميدانی مهربان اين روزها نگرانم....نگران کمرنگ شدن حضورت در زوايای تاريک اين زندگی ماشينی...

پروردگار هميشه مهربانم!

گوش ميکنی؟ دلتنگ توام..دست نوازشگرت را بر قلب بيتابم بکش...قلبم را لمس کن و ببين از حس دوری تو چه بیتابانه خود را به سينه ميکوبد...

خــــدايـــــم! ای هميشه جــــــاويد!

برايت مينويسم و بلند ميخوانم....هر لحظه و هرجا به تو و حمايتت نياز دارم....وای بر من اگر گوشه چشمی به من نکنی...

يگانه معبودم!

ديشب از فراقت اشک ريختم...حس ميکنم جايت در وجودم دارد خالی ميشود...نکند تو هم ميخواهی بروی؟؟؟؟

نــــــه!! اين منم که ميروم...اگرنه تو هميشه با منی...همیــــــــشه با مـــن!....

کمکم کن بازگردم سويت....

هميشه نيازمند توام....

هميشه تو را طلب ميکنم....با تمام وجود...

مهربانـــــــــــم!

ميخوانمت پس اجابت کن مرا!....مثل هميشه.....

/ 0 نظر / 2 بازدید