اگر مي داني در اين جهان كسي هست

      كه با ديدنش رنگ رخسارت تغيير مي كند

             وصداي قلبت آبرويت را به تاراج ميبرد ،

                             مهم نيست كه او مال تو باشد ،

                                          مهم اين است كه فقط باشد

                                                     زندگي كند ، لذت ببرد

                                                                    و نفس بكشد .

/ 0 نظر / 2 بازدید