آی ادمها آی ادمها دنيا داره خراب ميشه 

هر چی که مهر ساخته بودش 

تو اين ديار بی کسی مثل

 يه شبنم زير نور بخار ميشه 

کاری کنيم کاری کنيم 

 فکری به حال گل کنيم 

بلبلها رو صدا کنيم 

وقتشه که خطر کنيم  از کوچه ها گذر کنيم

دست بذاريم تو دست هم آدمها رو خبر کنيم

قفل درها رو وا کنيم کفتر بند کشيده رو رها کنيم

داد بزنيم داد بزنيم از عشق فرياد بزنيم

 

/ 0 نظر / 2 بازدید